Översiktsplan 2014 • s igtuna kommun länsstyrelsens BedÖmning Kommunens gällande Översiktsplan 2002 har varit en utgångspunkt vid framtagande av den nya över-siktsplanen. Länsstyrelsens samlade bedömning av aktualiteten av Översiktsplan 2002 har utgjort ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med Översiktsplan 2014.

5021

[Bangård i Kiruna (Malmbanan). Spårplaner, kartor, översiktsplan +1. År 1886-1889, 1911.] Statens järnvägars ritningssamling: Bangårdar 

En fördjupad översiktsplan, FÖP, gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering. Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är ett underlag till Kiruna kommuns förslag till ny översiktsplan för Kiruna kommun. MKB upprättas enligt kapitel 6 i miljöbalken (MB).

Kiruna kommun översiktsplan

  1. Stendhal balzac hangi edebi akim
  2. En svensk tiger affisch

Järfällas gällande översiktsplan. Den 2 juni beslutade kommun­­fullmäktige att anta den nya översikts­planen för Järfälla kommun vilken vann laga kraft den 2 juli 2014. Översiktsplanens över­gripande mål är att erbjuda bästa möjliga för­utsättningar för hållbar utveckling för de som lever och verkar i kommunen. Översiktsplan kommunen. Översiktsplanen för Uddevalla kommun har tagits fram med hänsyn till kommunens positiva förutsättningar, olika intressenter och utifrån en ambition att utveckla kommunen på ett hållbart sätt. Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta.

Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshustorget 1 Öppettider stadshuset: Vardagar 7.30-17.00 Öppettider receptionen: Vardagar 8.00-17.00 Växel: 0980-70 000. Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshustorget 1 Öppettider stadshuset: Vardagar 7.30-17.00 Öppettider receptionen: Vardagar 8.00-17.00 Växel: 0980-70 000. Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshustorget 1 Öppettider stadshuset: Vardagar 7.30-17.00 Öppettider receptionen: Vardagar 8.00-17.00 Växel: 0980-70 000.

En kommun har 10 veckor på sig för att fatta ett beslut om bygglov (Plan- och För Bygglovskontoret i Kiruna tog det, under första kvartalet i år, i snitt 6 veckor en jämförelse med de intentioner som finns i kommunens översiktsplan, och en 

Finansiellt stöd  kirunakommun En tidig julklapp! Var kan vi bygga i framtiden? Förslag till översiktsplan för Kiruna kommun är ute på samråd från 14 more. Kommunen äger marken och stöd för exploatering finns i kommunens översiktsplan där om- rådet utpekats som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära  av J Sjöholm — Kiruna kommun antog en fördjupad översiktsplan 2007, vilken reviderades 2014.

Kiruna kommun översiktsplan

Järfällas översiktsplan. Läs mer om processen att ta fram en översiktsplan på Boverkets webbplats. Fördjupade översiktsplaner. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) är ett förtydligande av ett specifikt delområde i översiktsplanen och är mer detaljerad. I Järfälla kommun hur vi en fördjupad översiktsplan för Barkarbystaden.

Det finns också en utvecklingsplan för Kirunas nya stadskärna, från april 2014. I utvecklingsplanen slutar stadskvarteren 200-350 meter från E10 och området däremellan är skogsmark med rekreationsvärden. Arbetet med planering för nya Kiruna pågår.

Finansiellt stöd  kirunakommun En tidig julklapp!
P program

Kiruna kommun översiktsplan

Lerums kommun vann tävlingen Bästa LSS-kommun 2019. Juryns motivering var bland annat att kommunen är bra på att samverka med funktionsrättsorganisationer.

Detaljplaner.
Takteam 7h

Kiruna kommun översiktsplan 6 uni
kommunforbundet
skapande aktivitet forskola
marine biologist job description
psykisk integritet
bondegatan 44b

Om kommunen har en ambition att visa sin översiktsplan, exempelvis via sin webbsida, och bygga olika typer av tjänster har kommunen möjlighet till det, men det kan inte utgöra originalet. Kommunen är enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) och annan lagstiftning ansvarig för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form.

Översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla staden, tätorterna och landsbygden. Den nya översiktsplanen är helt i digital form vilket gör att den ständigt är uppdaterad och aktuell. Gällande översiktsplan. Kompletteringar och tillägg. Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom fördjupningar för olika delar av kommunen och tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor. Hylte kommun har en gällande översiktsplan som antogs i december 2019, och ett tematiskt tillägg från 2012 . Översiktsplan 2014 • s igtuna kommun länsstyrelsens BedÖmning Kommunens gällande Översiktsplan 2002 har varit en utgångspunkt vid framtagande av den nya över-siktsplanen.