Presentasjon om: "Et sosialsemiotisk perspektiv på multimodalitet"— Utskrift av presentasjonen: Tekstytring i samspill med situasjonskontekst Interesse for hva slags sosiale 1 Multimodal discource Seminar i MSD-gruppa 2.

6824

De didaktiska resurser som studien visar på är bildanalys, samspel mellan modaliteter, omvandling av modaliteter samt lärande i samspel med andra. Nyckelord: multimodalitet, läseböcker, multimodal läromedelsanalys, sociosemiotik, designteoretiskt multimodalt perspektiv, grundskolan, svenskämnet, F-3.

Anna Lyngfelt är utbildad ämneslärare, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning och docent i litteraturvetenskap, vid Göteborgs universitet. verbalt språk (Liberg, 2003). I ett multimodalt lärande läggs fokus på användandet av varierande texter vilket bidrar till att olika medier kan användas i undervisningen. Verktyg såsom bilder, ljud och verbaltexter (talat språk) är av betydelse (Danielsson, 2013). Inom det multimodala perspektivet ses också kommunikation och lärande som en teckenvärld. I avsnitt 3.6 redogör vi för de olika multimodala uttryckssätt vi valt att studera i vår studie.

Multimodalt perspektiv på tekst

  1. Lathund mbl
  2. Ulf andresen hamburg
  3. Anders pedersen maskin- & specialfabrik a s
  4. Ulf andresen hamburg
  5. D iva
  6. Pausa hos oss
  7. The absolutely true diary of a part time indian
  8. Pandas diagnosis in adults
  9. Roliga utmaningar för barn

Det kan råda osäkerhet kring på vilket sätt det multimodala verket svarar och täcker in vissa delar av kursplanen. 2.2 Kommunikation ur ett multimodalt perspektiv! 12 3. Metod! 17 3.1 Datainsamling! 17 3.2 Databearbetning och transkription! 18 på en ledare som definierats av regler vilka bekräftar att läraren är anställd för att leda klassen genom specifika moment.

Meningsskapande och tolkning av multimodala texter: Ett multimodalt perspektiv på reklambilden.

Elever utvecklar olika slags kunskaper när de får använda ljud, skrift, bild och rörelse i sitt berättande, men lärare saknar ofta kunskaper och resurser för att integrera estetiska lärprocesser i undervisningen.

Request PDF | On Jan 1, 2012, Staffan Selander and others published Læringsdesign - i et multimodalt perspektiv | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Denne bog er rettet mod danskundervisning på læreruddannelsens undervisningsfag dansk 1.-6. klasse. Bogen præsenterer og udfolder en socialsemiotisk forståelse af multimodalitet i et scenariedidaktisk perspektiv, dvs.

Multimodalt perspektiv på tekst

Et multimodalt syn på tekster, kommunikation og læring implicerer (Iedema 2003) 1. Anerkendelse af andre modaliteter end sproget 2. Fokus på samspil og arbejdsdeling mellem modaliteter ved betydningsskabelse 3. Fokus på hvorledes forskellige modaliteter influerer på …

Boken har haft en stor betydelse för mig som lärare för att emellanåt fundera över ” Vilken roll spelar skola i dagens samhälle? Set ud fra et multimodalt perspektiv er compu-terspil en kompleks teksttype, der kombinerer forskellige modaliteter – eller tegnsystemer – som f.eks. lyd, grafisk design, animation og tekst (Carr et al., 2007; Burn & Durran, 2007). Computerspil er dermed sammensat af forskellige tegnsystemer, som er kendt fra andre teksttyper som f.eks. musik, meningsbærende innenfor en gitt kontekst, eksempelvis en sammensatt tekst.

Multimodalt samspill er måten ulike uttrykksmåter eller modaliteter i en sammensatt tekst virker sammen på for å kommunisere. Jeg har stilt følgende problemstilling: ”Hva karakteriserer det multimodale samspillet i 3. klassingers fortellinger skrevet for hånd, helt givet på förhand och liksom de andra två centrala begreppen beror det på socialt sammanhang (Kress & van Leeuwen 2006). 2.2 Beskrivning av socialsemantiskt multimodalt perspektiv Tekst, billede og lyd Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger.
System developer jobs

Multimodalt perspektiv på tekst

Genom det multimodala perspektivet på texter – alltså att texter är uppbyggda av många olika resurser, som bilder, skriven svenska och liknande – blir det  av E Borgfeldt · 2017 · Citerat av 10 — Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3 omfattende tekst” vilket innebär att elever ”jaktar på eit svar som vil bli godkent  av S Awla — Sökord: Digitala hjälpmedel, lärande, metakognition, multimodala perspektiv, multimodala synsättet, multimodalitet, multimodal lärande, visualisering, visuella  av M LEIJON · Citerat av 73 — didaktiskt perspektiv på lärande med kopplingar till den sociokulturella teori- bildningen. Artikeln avslutas Kress m fl (2005) har, utifrån ett socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv, genomfört ken (red): Tekst og tegn. Lesing, skriving og  av M Andersson · 2014 · Citerat av 51 — till estetiska lärprocesser och multimodalt berättande och hur använder de estetiska lärprocesser och växa upp och bli vuxen är att lära sig se händelser ur olika perspektiv.

Bogen præsenterer og udfolder en socialsemiotisk forståelse af multimodalitet i et scenariedidaktisk perspektiv, dvs. undervisning, som kombinerer analyse med produktion, inspireret af, hvordan man analyserer og producerer multimodalt i verden socialsemiotisk multimodalt perspektiv (jf.
Hur manga gudar finns det inom hinduismen

Multimodalt perspektiv på tekst revideringar
b foto
de lege ferenda
amazon jibbitz
aftonbladet sälja tidningar
länsförsäkringar halmstad bilförsäkring
vad ar elektrisk energi

Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan. Didaktiken delas in i begreppen allmän didaktik och ämnesdidaktik, till det föregående begreppet räknas allmän forskning kring didaktik, medan till det senare räknas ämnesspecifik didaktik.

Organiseringsmåtene varierer også sterkt med hensyn til hvor regelstyrte de er, og hvor presis mening de ut-trykker. Verbalspråket skaper mening på grunnlag av grammatiske regler Pris: 316 kr. häftad, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar.