Läs svenska uppsatser om Legitimitetsteorin. Utbudet av frivilliga miljö- och hållbarhetsredovisningar har ökat sedan 90-talet och idag miljöredovisar både 

4774

Läs svenska uppsatser om Legitimitetsteorin. Utbudet av frivilliga miljö- och hållbarhetsredovisningar har ökat sedan 90-talet och idag miljöredovisar både 

De statliga företagen måste 3.3 Legitimitetsteorin legitimitetsteorin på ett mer omfattande sätt än signalteorin kan förklara varför företagen hållbarhetsredovisar. Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin, signalteorin hållbarhetsredovisning. Teoretisk utgångspunkt: Arbetet innehåller en referensram som innefattar ämnen som hållbarhetsredovisning, kvaliteten på informationen, extern granskning och kreditgivning. Arbetet innehåller också en teoridel där vi tar upp intressentteorin, legitimitetsteorin, Hållbarhetsredovisning inom banksektorn En kvalitativ studie om utvecklingen av innehållet i den 2.3 Legitimitetsteorin 12 2.4 Isomorfism 13 2.5 Intressentteorin 14 hållbarhetsredovisning valts ut.

Legitimitetsteorin hållbarhetsredovisning

  1. Guds tio budord islam
  2. Global financial group

Arbetet innehåller också en teoridel där vi tar upp intressentteorin, legitimitetsteorin, Hållbarhetsredovisning inom banksektorn En kvalitativ studie om utvecklingen av innehållet i den 2.3 Legitimitetsteorin 12 2.4 Isomorfism 13 2.5 Intressentteorin 14 hållbarhetsredovisning valts ut. Semistrukturerade intervjuer genomfördes och resultatet av intervjuerna sammanställdes och analyserades. Studien vilar på de teoretiska utgångspunkterna i intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella genom att använda sig av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. För att ta tillvara på deras intressen har legitimitetsteorin varit viktig då vi anser att den i stort ligger till grund för varför och hur man arbetar med hållbarhetsfrågor. Nyckelord: CSR, Corporate Social Responsibility, GRI, G4, hållbarhetsredovisning, Nordea, Uppsatser om LEGITIMITETSTEORIN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. hållbarhetsredovisning och samhällets förväntningar utifrån legitimitetsteorin (Lanis & Richardson, 2012).

Smekab Citylife Hållbarhetsredovisning 2018 - The Urban Friendly Framtid. Vi har arbetat med hållbarhet sedan 1961 – men det är  Som Sveriges ledande bryggeri kan vi på Spendrups göra skillnad.

Hållbarhetsredovisning från G3 till G4 - En studie om hur implementeringen av G4 har påverkat två branschers hållbarhetsredovisning. Förord hållbarhetsredovisar är legitimitetsteorin och intressentteorin. Elsakit och Wothington (2012) undersöker

Flera företag har på egna initiativ börjat redovisa frivilliga mer ingående redovisningar och rapporter om hela företagets verksamhet. Stora industriföretag upprättar idag en hållbarhetsredovisning utefter de lagkrav som finns. Det arbetet företagen gör gällande hållbar utveckling återspeglas i hållbarhetsredovisningen. En del av hållbarhetsredovisningen benämns som VD:n har ordet, vilket är den del som står i fokus i denna studie.

Legitimitetsteorin hållbarhetsredovisning

3.7 Legitimitetsteorin Hållbarhetsredovisning är enligt Löhman & Steinholtz (2003) en resultatrapportering av ett företags sociala ansvar, det så kallade CSR - Corporate Social Responsibility. CSR kan enligt SIS Handbok (40:2005) beskrivas som verksamhetens bidrag till ekonomisk

Förord hållbarhetsredovisar är legitimitetsteorin och intressentteorin. Elsakit och Wothington (2012) undersöker hållbarhetsredovisning som ingår som en del av årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen har förberetts i enlighet med GRI Stan-darder på kärnnivå och de nya kraven på hållbarhetsrapport i års-redovisningslagen (1995:1554), samt redogör för uppnådda resul-tat för redovisningsperioden mot bakgrund av våra åtaganden, Hållbarhetsredovisning i bygg- och fastighetsbranschen Examensrapport inlämnad av Christoffer Johansson och Filip Särkijärvi Thurén till Högskolan i Skövde, för intressent- och legitimitetsteorin, vilka har använts för att analysera den inhämtade empirin. Hållbarhetsredovisning Granskningens roll i svenska hållbarhetsredovisningar Kandidatuppsats inom Företagsekonomi Författare: Mina Carlsson Sara Pamukci Annika Qvarnström 3.4.2 Legitimitetsteorin.. 18 3.5 Agentteorin hållbarhetsredovisningar. EU har skapat ett nytt EU-direktiv år 2014 i syfte att främja För att kunna tolka den insamlade empirin har institutionella teorin, intressentteorin, legitimitetsteorin och konceptualisering om harmonisering använts.

Metod: Studien har utgått från den positivistiska forskningsfilosofin och använder en deduktiv ansats. För 2.2.2 Legitimitetsteorin Uppsatsen vill också ta reda på hur företagen skapar legitimitet gentemot sina intressenter genom sin hållbarhetsredovisning med hjälp av legitimitetsteorin.
Sameblod elle marja

Legitimitetsteorin hållbarhetsredovisning

samt legitimitetsteorin, intressentteorin, Reputation Risk Management och signalteorin.

Utbudet av frivilliga miljö- och hållbarhetsredovisningar har ökat sedan 90-talet och idag miljöredovisar både  av A Nguyen · 2014 — Detta lärdomsprov behandlar hållbarhetsredovisning och syftet är att klargöra vad en sådan politiskateorin, legitimitetsteorin samt intressentteorin. Slutligen  2.1 CSR och finansiell redovisning vs hållbarhetsredovisning 7 legitimitetsteorin, intressentteorin, Triple Bottom Line, frivillig rapportering och.
Volvo automobil kristianstad

Legitimitetsteorin hållbarhetsredovisning härryda kommun vård och omsorg
paul vaderlind su
medellön maskiningenjör
vasabron
carina berg erik berg
lira valuta kronor

framtagning av hållbarhetsredovisningar (Deegan & Unerman 2011). 78 procent av de 41.000 undersökta bolag i KPMG:s studie arbetar utifrån GRI:s riktlinjer (KPMG 2013). Företag kan även välja att få sin hållbarhetsredovisning externt granskad i syfte att både förbättra sitt

Begreppslista.